หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยแห้ง
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทุกด้านอย่างยั่งยืน”
 
 
พันธกิจ
 
 

พัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการผลิตภาคการเกษตรกรรม

เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคง และคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยบูรณาการความร่วมมือกับ อทป.

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร

บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

สร้างระบบป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่
ต้นน้ำ ป่าไม้ และป่าชุมชน

จัดการขยะมลพิษของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล และมีระบบ
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรและอาหารปลอดภัย
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เชิงอนุรักษ์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีกลไกการเชื่อมโยงธุรกิจ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้า OTOP

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้สินค้าและบริการของชุมชนได้รับ
การรับรอง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจาก
ยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว
และสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ของชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการ
เป็นประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
อปท.

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารและการบริการ

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของ อปท.

ส่งเสริมกระบวนการทำงาน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 588,887 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-267-1733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10