หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยแห้ง
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทุกด้านอย่างยั่งยืน”
 
 
พันธกิจ
 
 
  พัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการผลิตภาคการเกษตรกรรม
  เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
  สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคง และคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม
  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยบูรณาการความร่วมมือกับ อทป.
  พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
  บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างระบบป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่
ต้นน้ำ ป่าไม้ และป่าชุมชน
  จัดการขยะมลพิษของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล และมีระบบ
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
  ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรและอาหารปลอดภัย
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เชิงอนุรักษ์
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีกลไกการเชื่อมโยงธุรกิจ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
  ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้า OTOP
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้สินค้าและบริการของชุมชนได้รับ
การรับรอง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจาก
ยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว
และสังคม
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ของชุมชน
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการ
เป็นประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
อปท.
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารและการบริการ
  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของ อปท.
  ส่งเสริมกระบวนการทำงาน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 9,731,833 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-2671733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10