หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา - บ้านนายนิคม สร้อยทอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ช่วง STA 0+600 - STA 0+830 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา - บ้านนายนิคม สร้อยทอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ช่วง STA 0+600 - STA 0+830 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา - บ้านนายนิคม สร้อยทอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ช่วง STA 0+600 - STA 0+830 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญชา คณทา เชื่อมถนนสายป่ากล้วย - นาห้วยฝาง หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย ช่วง STA 0+000 - STA 0+200 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 9551 อุทัยธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดองค์การบริหารสว่นตำบลห้วยแห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]



จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]



ซื้อผ้าฝ้ายทอมือเส้นใหญ่สีกรมท่า ขนาดหน้ากว้าง 1 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 จำนวน 18,239 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 จำนวน 18,837 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 จำนวน 5,229 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]



จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ตามโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,085,065 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-267-1733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10