ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โครงสร้างส่วนราชการ
สายตรงนายก อบต.
หน้าแรก
                                 หัวหน้าส่วนราชการ
                                 โครงสร้างส่วนราชการ
                                 โครงสร้างสำนักงานปลัด
                                 โครงสร้างส่วนการคลัง
                                 โครงสร้างส่วนโยธา
เกี่ยวกับ อบต.
ประวัติตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
 
รายงานการประชุมสภาฯ
คำแถลงนโยบาย
 
นายญวน ปานาง
   
นายกอบต.ห้วยแห้ง
   
สายตรงปลัด อบต.
โครงสร้าง อบต.
   
   
นายอนุมาศ มาศทอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
   
สถิติการเข้าชม
     
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.
   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ข้อบัญญัติ อบต.
   
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
 
สำนักงานปลัด
 
ส่วนการคลัง
อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 4
ส่วนการโยธา
เดือน ต.ค. 54 - เดือน มี.ค. 54
ส่วนการศึกษาฯ
กลุ่มต่าง ๆ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สภาเด็กและเยาวชน  
กองทุน
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
   
http//tobt.nhso.go.th  
ระบบงานสารบรรณ
ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
 
บันทึกการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.ห้วยแห้ง

ลิ้งค์ อปท.
สินค้า OTOP
       เทศบาลตำบลบ้านไร่
       อบต.บ้านไร่
       อบต.บ้านบึง
       อบต.ทัพหลวง  
       อบต.หนองจอก  
       อบต.หูช้าง  
       อบต.บ้านใหม่คลองเคีน  
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
       อบต.การุ้ง
       เทศบาลเมืองตำบลการุ้ง
         อบต.ห้วยแห้ง
         อบต.คอกควาย
       อบต.เจ้าวัด
       อบต.หนองบ่มกล้วย
       อบต.วังหิน
สายตรวจตำบลห้วยแห้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140