ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
หน้าแรก

                      ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแห้ง โดยนายญวน ปานาง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ห้วยแห้ง ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ศูนย์อนุรักษ์
และเรียนรู้พืชสมุนไพร แพนด้าแคมป์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้รับการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 97 คน
ซึ่งได้แก่แกนนำ อสม. ม.1 - ม.9 ตำบลห้วยแห้ง เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ

   
   

 
เกี่ยวกับ อบต.
ประวัติตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
รายงานการประชุมสภาฯ
คำแถลงนโยบาย
 
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
โครงสร้าง อบต.
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
 
ส่วนการโยธา
 
ส่วนการศึกษาฯ
กลุ่มงานต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชน
กองทุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
http//tobt.nhso.go.th
ระบบงานสารบรรณ
ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
 
บันทึกการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.ห้วยแห้ง

 
สินค้า OTOP
 
 
 
   
   
   
   
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
 
 
 


 
 
 
 
สายตรวจตำบลห้วยแห้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140