ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ห้วยแห้ง ร่วมต่อ นพค.15 สนภ.1 นทพ.จัดโครงการมอบผลงาน
ต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เนื่องใน
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
โอกาศขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไร Long Term Care ตำบลห้วยแห้ง อบต.ห้วยแห้ง
เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยแห้ง และรพ.สต.ห้วยพลู
นางพัชรี ธัญญเจริญ
ตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2560 ช่วยเหลือดูแลผูู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
ขบวนแห่น้ำดอกไม้ อบต.ห้วยแห้ง ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ณ งานมหกรรมผ้าทอ จังหวัดอุทัยธานี และคณะ
ส่วนการโยธา
   
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ ประจำปี 2561 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2561 อบต.หนองจอก
กรมพัฒนาธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2561 อบต.หูช้าง
http//regcom.dbd.go.th - คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.การุ้ง
    อบต.ห้วยแห้ง
กิจการสภา
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
งานกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสารมารถเฉพาะตำแหน่ง
สมาพันธ์ปลัด
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เทศบาลเวียงพางคำ

- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ อบจ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งกำหนด 1 โครงการ อบต.พลงตาเอี่ยม
- ปร.4 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>

กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองประชุมสภาฯ
สมัยสามัญที่ 1 /2561 โดยวิธีเจาะจง
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเจาะจง
 
รวมข้อมูลประกาศผู้ชนะ
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com